จุดเด่น
การดำเนินงาน

พัฒนาการ
ที่สำคัญ

ธุรกิจของ
ONEE

การขับเคลื่อนธุรกิจ
เพื่อความยั่งยืน

ดาวน์โหลด

แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี/
รายงานประจำปี 2564
(แบบ 56-1 One Report)