บริษัทฯ มุ่งมั่นดำเนินงานตามหลักการกำกับกิจการที่ดีเพื่อเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายที่ชัดเจน คือ การเติบโตอย่างสมดุลทั้ง ด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับกิจการ ด้วยการคำนึงถึงความรับผิดชอบและการสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสียทุกส่วนตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ พร้อมมุ่งสู่การยกระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่แท้จริง

Sustainability Policy

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียเป็นผู้กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานด้านความยั่งยืน โดยได้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกรอบนโยบายในการดำเนินงาน โดยมีคณะผู้บริหารเป็นผู้ขับเคลื่อนองค์กร ด้วยการมุ่งเน้นปลูกจิตสำนึกพนักงานให้มีส่วนร่วมและตระหนักถึงความสำคัญของความยั่งยืนควบคู่กับการดำเนินงาน เสริมสร้างความเข้าใจเพื่อให้พนักงานนำไปสู่การปฏิบัติด้านความยั่งยืน เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทส่งผลในเชิงบวกต่อเศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดล้อม ตามพันธกิจของบริษัทที่มุ่งมั่น “สร้างสรรค์และผลิตรายการคอนเทนต์ ผ่านทุกช่องทางการสื่อสารแบบครบวงจร ให้สอดรับกับทุกยุคสมัย เพื่อสร้างความนิยม ผลประกอบการที่ดี และมีความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมพัฒนาบุคลากรมืออาชีพอย่างต่อเนื่อง เพื่อการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน”