บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) หรือ “onee” คอนเทนต์ครีเอเตอร์ชั้นนำครบวงจรของประเทศไทย ประกาศจ่ายปันผลจากผลประกอบการงวดครึ่งปีแรก 0.05 บาท ต่อหุ้น จากกำไรสุทธิของผลการดำเนินงานในครึ่งปี 2566

ถกลเกียรติ วีรวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) แถลงเมื่อวันที่ 18 สิงหาคมที่ผ่านมาว่า ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติจ่ายปันผลเป็นเงินสดจากผลประกอบการครึ่งปีแรกปี 2566 หุ้นละ 0.05 บาท หรือรวม 119.1 ล้านบาท (ซึ่งคิดเป็น 68% ของกำไรสุทธิจากผลประกอบการในรอบครึ่งปี 2566) ทำให้อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (Dividend Yield) ของ onee อยู่ที่ราว 4.47% ต่อปี สร้างความน่าสนใจในการลงทุนระยะยาว

ทั้งนี้ onee จะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 นี้และบริษัทมีกำหนดจ่ายปันผล ในวันที่ 15 กันยายน 2566 เพื่อเป็นการขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้ความไว้วางใจในการบริหารงานและมีความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) อย่างดีเสมอมา ทั้งนี้ กลุ่มเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ ยังคงทำ Business proposition เป็น Entertainment & Lifestyle ครบวงจรที่มุ่งเน้นคอนเทนต์, Idol Marketing และ Showbiz เป็นหัวใจสำคัญในการที่จะเป็นแกนสร้างรายได้ถือเป็นกุญแจสำคัญที่จะส่งผลให้ธุรกิจในกลุ่ม เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ เติบโตต่อเนื่องอย่างยั่งยืน