งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว)
รายงานผู้สอบบัญชี
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)
รายงานผู้สอบบัญชี
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2/2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1/2565
Analyst Meeting Q1/22 Results