งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)
รายงานผู้สอบบัญชี
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)
รายงานผู้สอบบัญชี
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3/2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2/2564
Analyst Meeting Q3/21 Results
เอกสารประกอบการนำเสนอข้อมูล เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)
ONEE IPO Press Conference & Retail Roadshow 2021