บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
คุณฐิติเทพ นพเกตุ
เบอร์โทรศัพท์ 02-305-9198
อีเมล Thitithep.noph@kkpfg.com
บมจ.หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย)
คุณธชษร จูตะกานนท์
เบอร์โทรศัพท์ 02 659 8033
อีเมล Thachasorn@uobkayhian.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด
คุณกิตติสร พฤติภัทร
เบอร์โทรศัพท์ 02 949-1007
อีเมล Kittisorn.pruitipat@scb.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด
คุณวราภรณ์ วิบูลคณารักษ์
เบอร์โทรศัพท์ 02-624-6273
อีเมล warapornw@krungthaixspring.com
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
คุณถกล บรรจงรักษ์
อีเมล Thakol.b@yuanta.co.th
คุณอาทิตยา ชินกาญจนาดิศ
อีเมล Athitaya.C@yuanta.co.th
เบอร์โทรศัพท์ 02-009 8067
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน)
คุณรตา ลิ้มสุทธิวันภูมิ
เบอร์โทรศัพท์ 02-483 8297
อีเมล rata.lim@thanachartsec.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด
คุณประสิทธิ์ รัตนกิจกมล
เบอร์โทรศัพท์ 02-679-6888 Ext. 1222
อีเมล prasit@asiaplus.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด
คุณอัญชลินทร์ เจริญพิทย์
เบอร์โทรศัพท์ 02-2633 6478
อีเมล anchalinc@tisco.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ ที่ปรึกษาการลงทุน เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
คุณทรงกลด วงศ์ไชย
เบอร์โทรศัพท์ 02- 611 3553
อีเมล songklod.won@fssia.com
บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)
คุณบุณยกร อมรสังข์
เบอร์โทรศัพท์ 02-205-7000 Ext 4403
อีเมล boonyakorn.am@pi.financial
บริษัท หลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน
คุณสยาม ติยานนท์
เบอร์โทรศัพท์ 02-635-1700 Ext 483
อีเมล siam@phillip.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
คุณดิษฐนพ วัธนเวคิน
เบอร์โทรศัพท์ 02-638-5791
อีเมล dithanop.vattanawakin@krungsricapital.com
บริษัท ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
คุณแจ๊คการีน นาม
เบอร์โทรศัพท์ 02-351-1801 Ext 5446
อีเมล jacqueline.n@daol.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)
คุณประภารัสมิ์ สิริธัญภัสสร
เบอร์โทรศัพท์ +662 8200 198
อีเมล prapharas.s@beyondsecurities.co.th คุณธนบูรณ์ สารจันทร์
เบอร์โทรศัพท์ +662 8200 196
อีเมล thanaboon.s@beyondsecurities.co.th