บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
คุณฐิติเทพ นพเกตุ
เบอร์โทรศัพท์ 02-305-9198
อีเมล Thitithep.noph@kkpfg.com
บมจ.หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย)
คุณพีระวัฒน์ เด่นธนานันต์
เบอร์โทรศัพท์ 02 659 8302
อีเมล Peerawat@uobkayhian.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด
คุณกิตติสร พฤติภัทร
เบอร์โทรศัพท์ 02 949-1007
อีเมล Kittisorn.pruitipat@scb.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ (จำกัด)
คุณธีรภัทร เมธานุเคราะห์
เบอร์โทรศัพท์ 02-624-6248
อีเมล terapatrm@ktzmico.com
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
คุณถกล บรรจงรักษ์
อีเมล Thakol.b@yuanta.co.th
คุณอาทิตยา ชินกาญจนาดิศ
อีเมล Athitaya.C@yuanta.co.th
เบอร์โทรศัพท์ 02-009 8067
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน)
คุณรตา ลิ้มสุทธิวันภูมิ
เบอร์โทรศัพท์ 02-483 8297
อีเมล rata.lim@thanachartsec.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด
คุณประสิทธิ์ รัตนกิจกมล
เบอร์โทรศัพท์ 02-679-6888 Ext. 1222
อีเมล prasit@asiaplus.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด
คุณอัญชลินทร์ เจริญพิทย์
เบอร์โทรศัพท์ 02-2633 6478
อีเมล anchalinc@tisco.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
คุณนฤดม มุจจลินทร์กูล
เบอร์โทรศัพท์ 02-611 3566
อีเมล naruedom.muj@fssia.com
บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
คุณบุณยกร อมรสังข์
เบอร์โทรศัพท์ 02-205-7000 Ext 4403
อีเมล boonyakorn.am@countrygroup.co.th