คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ เรื่องการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 21 และบริคณห์สนธิ ข้อ 3, โอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563 (งบการเงินเสมือน)
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)
สรุปข้อสนเทศ
ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : หุ้นสามัญของ ONEE เริ่มซื้อขายวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564