รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
การได้มาซึ่งบริษัทย่อย
การได้มาซึ่งบริษัทย่อย
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 14 ธันวาคม 2565
การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2565 (สอบทานแล้ว)
การทำสัญญาเช่าพื้นที่อาคารสำนักงานและบริการ ชั้น 36 ของบริษัทย่อย กับ บริษัท เกิดฟ้า จำกัด
แจ้งการจัดตั้งบริษัทย่อย ของ บมจ. เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์
การกำหนดวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2566
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566