แจ้งการแต่งตั้งเลขานุการบริษัท
แจ้งแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง และปรับโครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2566
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2566 (สอบทานแล้ว)
แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุม และวีดิโอบันทึกการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านทางเว็บไซต์บริษัท
แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบที่ครบกำหนดตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) พร้อมเอกสารประกอบการประชุมทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
แจ้งการลาออกและแต่งตั้งรักษาการแทนเลขานุการบริษัท
แจ้งกรรมการอิสระลาออก และแต่งตั้งกรรมการอิสระใหม่แทนกรรรมการอิสระที่ลาออก
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เรื่องกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่าน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2565