ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
แจ้งมติประชุมคณะกรรมการบริษัท : เรื่องการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนและการเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาใช้เงินเพิ่มทุนIPO ,การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย(ชุดใหม่) และการปรับโครงสร้างองค์กรบริษัท (แก้ไข)
แจ้งมติประชุมคณะกรรมการบริษัท : เรื่องการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนและการเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาใช้เงินเพิ่มทุนIPO ,การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย(ชุดใหม่) และการปรับโครงสร้างองค์กรบริษัท
การจ่ายปันผลระหว่างกาล
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2566
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2566 (สอบทานแล้ว)
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566
แจ้งการแต่งตั้งเลขานุการบริษัท
แจ้งแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง และปรับโครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2566
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)