งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2566 (สอบทานแล้ว)
แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุม และวีดิโอบันทึกการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านทางเว็บไซต์บริษัท
แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบที่ครบกำหนดตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) พร้อมเอกสารประกอบการประชุมทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
แจ้งการลาออกและแต่งตั้งรักษาการแทนเลขานุการบริษัท
แจ้งกรรมการอิสระลาออก และแต่งตั้งกรรมการอิสระใหม่แทนกรรรมการอิสระที่ลาออก
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เรื่องกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่าน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
งบการเงิน ประจำปี 2565 (ตรวจสอบแล้ว)
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565