แจ้งการแต่งตั้งรักษาการแทนเลขานุการบริษัท
แจ้งการลาออกของเลขานุการบริษัท
แจ้งแต่งตั้ง CFO (แก้ไข)
แจ้งแต่งตั้ง CFO
แจ้งการลาออกของ CFO
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2567
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2567 (สอบทานแล้ว)
แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุม และวีดิโอบันทึกการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านทางเว็บไซต์บริษัท
แบบ 24-1 (แต่งตั้งประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบ)
แต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรรมการที่ลาออก แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการตรวจสอบ
แจ้งกรรมการลาออก