ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 04/11/2564
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)

7,610

% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float)

20.80

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 04/11/2564 ประเภท : IPO
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ตามทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 มีดังนี้

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. แพทย์หญิง ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ 953,500,000 40.04
2. บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) 595,774,850 25.02
3. บริษัท ซีเนริโอ จำกัด 201,722,500 8.47
4. นาย ถกลเกียรติ วีรวรรณ 104,072,000 4.37
5. UBS AG LONDON 20,374,500 0.86
6. กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว 13,262,600 0.56
7. นางสาว อมรพิมล วีรวรรณ 7,144,000 0.30
8. นาง รสนาภรณ์ วีรวรรณ 7,144,000 0.30
9. The Hongkong amd Shanghai Banking Corporation Limited 7,000,000 0.29
10. นาง ไรรมย์ ซอโสตถิกุล 6,000,000 0.25