ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 14/03/2565
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)

9,061

% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float)

20.90

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 24/08/2565 ประเภท : XD
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด

10,665

% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น

98.19

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ตามทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2565 มีดังนี้

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. น.ส. ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ 953,500,000 40.04
2. บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) 595,774,850 25.02
3. บริษัท ซีเนริโอ จำกัด 201,722,500 8.47
4. นายถกลเกียรติ วีรวรรณ 104,072,000 4.37
5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 37,774,059 1.59
6. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 17,147,200 0.72
7. กองทุนเปิด เค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 15,707,900 0.66
8. กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล 14,859,900 0.62
9. บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) 11,264,600 0.47
10. N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 5 10,478,400 0.44