ด้วยคณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมุ่งหมายที่จะ พัฒนาประสิทธิภาพการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้มีมาตรฐานที่ดียิ่งขึ้นไป เพื่อส่งเสริมให้เกิด วัฒนธรรมองค์กรที่ดีในกลุ่มบริษัท สนับสนุนให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารจัดการภายในองค์กร สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน หรือ ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ด้วยคณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมุ่งหมายที่จะพัฒนาประสิทธิภาพการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้มีมาตรฐานที่ดียิ่งขึ้นไป เพื่อส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่ดีในกลุ่มบริษัท สนับสนุนให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารจัดการภายในองค์กร สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุนหรือผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ด้วยเหตุดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาทบทวนและปรับปรุง “นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Policy)” อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้เป็นไปตามหลักปฏิบัติและแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code for listed companies 2017) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเป็นแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดีสอดคล้องกับบริษัทฯ รวมทั้งสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และเพื่อให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีอันจะทำให้ธุรกิจของบริษัทฯ ดำเนินไปได้อย่างยั่งยืนต่อไป

จรรยาบรรณทางธุรกิจ

บริษัทเชื่อมั่นว่าการปฏิบัติตามจรรยาบรรรณและจริยธรรมธุรกิจเป็นพื้นฐานสำคัญในการเสริมสร้างและยกระดับการ กำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นรากฐานสำคัญของการเจริญเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืน รวมทั้งเป็นสิ่งที่ช่วยสนับสนุนให้บริษัทสามารถบรรลุตามกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ดังนั้น บริษัทจึงส่งเสริมให้การดำเนินธุรกิจและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจของบริษัท

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการ ความเสี่ยง