ข้อมูลอ้างอิงจากงบการเงินเสมือนปี 2563 และงบการเงินสอบทานแล้วปี 2564 - 2566
รายได้รวม
กำไรขั้นต้น

*กำไรขั้นต้น = รายได้รวม - ต้นทุนขายและบริการ

**อัตรากำไรขั้นต้น(%) = กำไรขั้นต้น / รายได้รวม

EBITDA
กำไรสุทธิ
สัดส่วนรายได้

(หน่วย: ล้านบาท)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2563 2564 2565 2566
ผลการดำเนินงาน
รายได้จากการขายสินค้า 118.6 140.8 227.7 329.7
รายได้ค่าบริการ 3,652.2 3,961.7 4,555.4 5,114.0
รายได้ค่าลิขสิทธิ์ 986.7 1,244.1 1,345.2 988.5
รายได้อื่น 117.7 89.0 98.4 82.7
รายได้รวม 4,875.2 5,435.6 6,226.8 6,514.9
ต้นทุนขายและบริการ 2,546.9 2,637.1 3,554.2 3,911.6
ค่าใช้จ่ายการขายและบริการ 163.7 209.3 305.5 401.0
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 1,264.7 1,497.7 1,507.0 1,561.7
รวมค่าใช้จ่าย 3,975.3 4,344.1 5,366.8 5,874.3
กำไรขั้นต้น 2,328.7 2,798.7 2,672.5 2,603.3
กำไรจากการดำเนินงาน 899.9 1,091.5 860.0 640.6
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนบริษัทร่วม 4.6 0.1 1.9 - 2.4
รายได้ทางการเงิน 1.4 2.3 9.2 18.6
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน -186.9 -128.7 - 14.0 - 7.4
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 719.0 965.2 857.2 649.3
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ -61.4 -137.0 - 118.9 - 142.8
กําไรสําหรับปี/งวด 657.6 828.4 738.3 506.6
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น) 1.90 0.41 0.31 0.21

*กำไรขั้นต้น = รายได้รวม - ต้นทุนขายและบริการ

**อัตรากำไรขั้นต้น(%) = กำไรขั้นต้น / รายได้รวม

(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563 2564 2565 2566
ฐานะทางการเงิน
รวมสินทรัพย์ 7,403.8 9,305.5 9,394.6 9,500.3
รวมหนี้สิน 5,880.1 2,459.9 2,266.5 2,365.8
รวมส่วนของเจ้าของ 1,523.7 6,845.4 7,128.1 7,134.5
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) 39.2 19.0 10.6 7.1
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ร้อยละ) 8.9 13.0 9.3 6.8
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 2.7 0.36 0.32 0.33