การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท
ข้อปฏิบัติเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ดาวน์โหลด
แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ดาวน์โหลด
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ดาวน์โหลด