การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ดาวน์โหลด
เว็บแคสต์การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ดูเว็บแคสต์
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (ฉบับรูปเล่ม) ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 1: วัตถุประสงค์และเหตุผลของความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 2: สรุปข้อมูลทางการเงินจากรายงานประจำปี 2566 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 3: ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออก จากตำแหน่งตามวาระและนิยามกรรมการอิสระของบริษัท (3.1 – 3.6)
เอกสารแนบ 3.1: ประวัติของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท (นายไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม) ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 3.2: ประวัติของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท (นางสาวสุวภา เจริญยิ่ง) ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 3.3: ประวัติของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท (นางสาวบุษบา ดาวเรือง) ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 3.4: ประวัติของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท (นายศิโรตม์ เสตะพันธุ) ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 3.5: ประวัติของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท (นายนาฬิกอติภัค แสงสนิท) ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 3.6: นิยามกรรมการอิสระของบริษัท ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 4: ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ (กรณีมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ) ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 5: ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 6: แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 7: การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี /รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 8: หนังสือมอบฉันทะ จำนวน 3 แบบ (แบบ ก, แบบ ข และ แบบ ค) ตามประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติมเอกสารแนบ
เอกสารแนบ 8: แบบมอบฉันทะ ก ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 8: แบบมอบฉันทะ ข ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 8: แบบมอบฉันทะ ค ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 9: เอกสารสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 10: การยืนยันตัวตน เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดาวน์โหลด
การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท
ข้อปฏิบัติเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ดาวน์โหลด