การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 04 ธันวาคม 2566
แจ้งการจัดตั้งบริษัทย่อยของ บมจ. เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2566
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2566 (สอบทานแล้ว)
การกำหนดวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2567
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
แจ้งมติประชุมคณะกรรมการบริษัท : เรื่องการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนและการเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาใช้เงินเพิ่มทุนIPO ,การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย(ชุดใหม่) และการปรับโครงสร้างองค์กรบริษัท (แก้ไข)
แจ้งมติประชุมคณะกรรมการบริษัท : เรื่องการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนและการเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาใช้เงินเพิ่มทุนIPO ,การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย(ชุดใหม่) และการปรับโครงสร้างองค์กรบริษัท
การจ่ายปันผลระหว่างกาล
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2566