คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)
แจ้งต่อวาระกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) พร้อมเอกสารประกอบการประชุมทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
บริษัทย่อยชนะการประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในระบบเอฟเอ็ม ความถี่ 106.5 MHz กรุงเทพมหานคร สำหรับการให้บริการกระจายเสียง ประเภทกิจการทางธุรกิจ กับ สำนักงาน กสทช.
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564
การแจ้งเปลี่ยนแปลงเลขานุการบริษัท
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
การต่ออายุสัญญาเช่าและการปรับอัตราค่าเช่าและบริการอาคารสำนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยหลัก และการต่อสัญญาเช่าพื้นที่อาคาร (สตูดิโอ) ของ บริษัทย่อย กับ บริษัท เกิดฟ้า จำกัด