สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564
การแจ้งเปลี่ยนแปลงเลขานุการบริษัท
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
การต่ออายุสัญญาเช่าและการปรับอัตราค่าเช่าและบริการอาคารสำนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยหลัก และการต่อสัญญาเช่าพื้นที่อาคาร (สตูดิโอ) ของ บริษัทย่อย กับ บริษัท เกิดฟ้า จำกัด
งบการเงิน ประจำปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว)
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เรื่องกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการประจำปี 2564
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุม และการบันทึกภาพการประชุมในรูปแบบซีดีรอม สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
การปรับตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง