บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) หรือ “ONEE” คอนเทนต์ครีเอเตอร์ชั้นนำครบวงจรของประเทศไทย ได้รับเรตติ้ง 5 ดาว หรือ ระดับ "ดีเลิศ" (Excellent CG Scoring) ในการประเมินการกำกับดูแลกิจการประจำปี 2566 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai IOD) ภายใต้การสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้การสำรวจด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2566 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2023 :CGR) มีบริษัทจดทะเบียนเข้าร่วมการประเมินรวมทั้งสิ้น 782 บริษัท และเป็นการประเมินภายใต้เกณฑ์ใหม่ 4 หมวด ที่เข้มงวดยิ่งขึ้น คือ หมวดที่ 1 ด้านสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน หมวดที่ 2 ด้านการคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียและการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน หมวดที่ 3 ด้านการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และ หมวดที่ 4 ด้านความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ถกลเกียรติ วีรวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ได้เปิดเผยว่า “เรามีความภูมิใจเป็นอย่ามากที่ ONEE ได้รับคะแนนประเมินCGR ในระดับดีเลิศเป็นปีแรกโดยที่ผ่านมาบริษัทยึดถือและบริหารงานภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งทำให้เราสามารถสร้างการเติบโตได้อย่างมั่นคงและต่อเนื่อง ทั้งนี้อยากให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเชื่อมั่นว่า ONEE จะพัฒนาศักยภาพ ทำหน้าที่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ชั้นนำครบวงจรของประเทศไทย ที่มุ่งมั่นในการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล และดำเนินงานอย่างโปร่งใส เพื่อให้กลุ่ม “เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์” หรือ ONEE เติบโตขึ้นไปอย่างยั่งยืนครับ”