บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ หลังจากการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ โดยต้องไม่เกินกำไรสะสมของบริษัทฯ ที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการ
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจกำหนดการจ่ายเงินปันผลและอัตราการจ่ายเงินปันผลที่แตกต่างไปจากอัตราที่กำหนดไว้นี้ได้ โดยคำนึงถึงผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน กระแสเงินสด เงินทุนหมุนเวียน แผนการลงทุนและการขยายธุรกิจ สภาพตลาด ภาระหนี้สิน เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงิน และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตของกลุ่มบริษัทฯ รวมทั้งความจำเป็น ตลอดจนปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควร
ปี วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่จ่ายเงินปันผล ประเภทเงินปันผล เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)
2566 03 พ.ค. 2567 24 พ.ค. 2567 เงินสด 0.13*
31 ส.ค. 2566 15 ก.ย. 2566 เงินสด 0.05
2565 08 พ.ค. 2566 26 พ.ค. 2566 เงินสด 0.16
23 ส.ค. 2565 09 ก.ย. 2565 เงินสด 0.12
2564 09 พ.ค. 2565 27 พ.ค. 2565 เงินสด 0.069